Taith gerdded Tir Canol

Dros yr haf fe wnaethom gyflwyno cyfres o deithiau cerdded rhad ac am ddim ar draws ardal prosiect Tir Canol. Nod y teithiau cerdded oedd ennyn diddordeb y cyhoedd gyda’r amrywiaeth eang o natur, coed a thirweddau o fewn yr ardal.

Roedd y tywydd yn heriol weithiau (h.y. un o’r hafau gwlypaf rydyn ni wedi’i brofi ers tro) ond roedden ni’n gallu osgoi’r cawodydd a dim ond wedi gorfod newid un o’n llwybrau arfaethedig oherwydd hyn (ac wedyn fe wnaethon ni gerdded yn y diwedd Cwm Llyfnant, coedwig law, felly roedd yn berffaith a dweud y gwir).

Un o gryfderau prosiect Tir Canol yw ein cysylltiadau cryf gyda phartneriaid a thirfeddianwyr yn yr ardal. Oherwydd hyn roeddem yn gallu rhoi cyfle i bobl gwrdd â rhai tirfeddianwyr yn ystod y teithiau cerdded a chlywed am eu prosiectau a’u bywydau. Yn benodol, cwrddon ni â Neil Jones o Dan yr Onnen, sef gardd farchnad arbrofol Huw Richard [dolen Instagram], a buom yn sgwrsio â Jack, y ffermwr “wedi ymddeol” a pherchennog fferm Wallog. Roedd gennym staff o Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn, partner prosiect, yn mynychu’r teithiau cerdded i rannu eu gwybodaeth a thrafod prosiectau Ymddiriedolaeth Natur penodol yn yr ardal, megis Prosiect Pumlumon. Roedd gennym hefyd Pentir Pumlumon yn ymuno â ni ar daith Pumlumon.

Cawsom adborth gwych o’r teithiau cerdded ac rydym yn mawr obeithio y gallwn drefnu mwy ar gyfer y flwyddyn nesaf. Os oes gennych unrhyw sylwadau ar y teithiau cerdded, syniadau ar sut y gallwn eu hysbysebu’n ehangach neu os hoffech ragor o wybodaeth am y llwybrau a gymerwyd gennym, cysylltwch â: Jade – jadephill10@gmail.com

Cefnogwyd y teithiau cerdded gan Coed Cadw, gyda chyllid gan y People’s Postcode Lottery, ac rydym yn ddiolchgar iawn am hynny.

  • “Roedd yn daith gerdded dywysedig wych, yn llwybr gwych trwy fannau hardd a phrosiectau diddorol gyda phobl yn rhannu eu profiadau yn hael” – Taith Gerdded Cwm Llyfnant
  • “Roedd yn wych clywed am waith Tir Canol gan nad oedd gennyf lawer o wybodaeth am y prosiect.” – taith gerdded Bow Street i Aberystwyth

***

Llwybrau: Gallwch weld y llwybrau a gerddwyd gennym mewn mapiau OS

Pumlumon fawr: https://explore.osmaps.com/route/18499154/tir-canol–pumlumon-walk?lat=52.471316&lon=-3.810302&zoom=13.6132&style=Standard&type=2d

Bow Street: https://explore.osmaps.com/route/17398929/tir-canol–bow-street-to-aberystwyth?lat=52.439932&lon=-4.079516&zoom=12.6485&style=Standard&type=2d

Llyfnant: https://explore.osmaps.com/route/18266633/tir-canol–llyfnant-valley-rainforest-walk?lat=52.560934&lon=-3.899242&zoom=14.2156&style=Standard&type=2d

Artist Preswyl Cyfle

Mae Tir Canol yn gymuned sy'n dylunio ac yn darparu canlyniadau cadarnhaol i natur a phobl trwy ein defnydd o'r tir a'r môr.Pobl cymuned yn ymwneud â rheoli tir a môr i natur a nii sydd yn dathlu ein treftadaeth Ileol ac sy'n gynaliadwyTir Cymuned sy'n gweithio ar...

Swydd Newydd – swyddog arfordir

Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â thîm gwych sy'n achub natur ac ysbrydoli pobl yn rhai o ardaloedd mwyaf cyfoethog bywyd gwyllt Cymru.     Rydym yn chwilio am rywun sy'n angerddol am ardal Dyfi, sy'n gweld y darlun mawr ac sydd â llygad am fanylion. Rhywun...

LANSIO PROSIECT TIR CANOL ‘CYNNAL’

Cyfres o brosiectau cyffrous yn cael ei lansio trwy Tir Canol ar ôl derbyn cyllid gan sefydliad Esmeé Fairbairn.

Cyfrol o Gerddi – Y Ffermwr Gwyllt

Ar noson oer yn fis Chwefror 2022 daeth cynulleidfa o Fachynlleth at ei gilydd i ddathlu lansiad cyfrol o gerddi gan y bardd Sam Robinson yn yr Owain Glyndŵr. Yng nghwmni beirdd a chantorion yr ardal wnaeth Sam Robinson rhannu nifer o gerddi o’i gyfrol newydd Y...

Profiad gwaith gyda FWAG a Tir Canol

Yn ystod Ebrill roedd o’n bleser cael cynnal Elin Haf Jones fel rhan o gyfnod hi ar brofiad gwaith gyda FWAG. Ar ôl y pythefnos o brofiad gwaith wnaeth Elin rhannu ychydig am ei phrofiad efo ni:     Rhannwch ychydig amdanat ti?   Helo, Elin ydw i. Dwi’n dod o Lanilar...

Ysbrydoliaeth: Prosiect newydd yn archwilio plannu coed a llwyni i gynhyrchu gwrtaith

Mae prosiect newydd yn Nyffryn Dyfi yn archwilio ffordd y gallai coed a llwyni gyfrannu at fywoliaeth ffermio drwy gynhyrchu gwrtaith organig ar gyfer cnydau garddwriaethol ac âr. Mae prosiect Gwrtaith Gwyrdd Lluosflwydd yn profi gwrtaith a wneir o ddail planhigion...

Partneriaeth newydd i Tir Canol

Wrth i brosiect Tir Canol gael ei lansio, wedi diwedd y prosiect O'r Mynydd i'r Môr, mae partneriaeth newydd bellach yn cymryd y cyfrifoldeb o ddarparu Tir Canol.   Mae’r bartneriaeth newydd yn cwrdd bob mis i symud y prosiect yn ei flaen, gyda phartneriaid yn...

A wnaeth cyd-ddylunio gweithio

Mae wedi bod yn bwysig iawn i'r prosiect adlewyrchu a dysgu o sut rydym wedi bod yn dylunio atebion perthnasol lleol ar gyfer yr argyfwng bioamrywiaeth a hinsawdd. Mae wedi bod yn ffordd newydd o weithio i lawer ohonom ac felly yn gynharach eleni fe wnaethom gomisiynu...

Instagram Live – Diweddariad y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu'r Prosiect, am lle mae'r prosiect wedi cyrraedd a sut mae'r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio'r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod. Gweithdy...

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o...