Profiad gwaith gyda FWAG a Tir Canol

Yn ystod Ebrill roedd o’n bleser cael cynnal Elin Haf Jones fel rhan o gyfnod hi ar brofiad gwaith gyda FWAG. Ar ôl y pythefnos o brofiad gwaith wnaeth Elin rhannu ychydig am ei phrofiad efo ni: 

  

Rhannwch ychydig amdanat ti?  

Helo, Elin ydw i. Dwi’n dod o Lanilar yn wreiddiol ond nawr yn byw yn Nhal-y-bont. Wedi byw ar fferm organig defaid a bîff ble roedd dad yn rheolwr fferm. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn ffermio yn gynaliadwy ac adfywiol i gydbwyso amaeth a natur.  

Beth wyt ti’n astudio ar hyn o bryd?  

Dwi’n astudio cwrs Amaethyddiaeth yn Goleg Llysfasi  

Pam wnaethost ti ddewis cael profiad gwaith gyda FWAG a Tir Canol?  

Wastad wedi cael diddordeb mewn cadwraeth a ffermio a’r ffordd maent yn cydweithio. Dad wedi cydweithio gyda FWAG yn y gorffennol felly wedi awgrymu cysylltu efo nhw.     

Beth yw rhai o uchafbwyntiau’r pythefnos o brofiad gwaith?  

Gwneud arolygon gyda Ben o Tir Canol ar wahanol gynefinoedd a’r ffordd gall y cynefinoedd cael ei newid i’r gorau ar gyfer rhywogaethau gwahanol 

Wyt ti wedi dysgu unrhyw beth newydd dros y pythefnos diwethaf?    

Y ffyrdd bydd cadwraeth yn gallu ffitio i mewn i systemau amaethyddol a chydfodoli heb ddifrodi ei gilydd.    

Beth yw eich cynlluniau am y dyfodol?  Rydw i’n gobeithio mynd i’r brifysgol i wneud rhyw fath o gwrs amaethyddol neu seiliedig ar y tir a chael swydd i wneud gyda fi niddordeb yn lleol. 

Beth yw eich hoff anifail, aderyn, neu bryfed a pam?    

Doedden i fethu dewis dim ond un felly:  

Gwartheg – come on, ma nhw mor fluffy a ciwt 😀  

Y Gylfinir – aderyn mor ddiddorol ac unigryw   

Y wennol – maen nhw mor brydferth  

Pob llun gan  Ben Porter

Mae wedi bod yn wych gweithio gydag Elin a dymunwn bob lwc iddi yn ei dyfodol fel un o’n cenhedlaeth nesaf o ffermwyr sy’n gweithio gyda byd natur.

Cyfrol o Gerddi – Y Ffermwr Gwyllt

Ar noson oer yn fis Chwefror 2022 daeth cynulleidfa o Fachynlleth at ei gilydd i ddathlu lansiad cyfrol o gerddi gan y bardd Sam Robinson yn yr Owain Glyndŵr. Yng nghwmni beirdd a chantorion yr ardal wnaeth Sam Robinson rhannu nifer o gerddi o’i gyfrol newydd Y...

Ysbrydoliaeth: Prosiect newydd yn archwilio plannu coed a llwyni i gynhyrchu gwrtaith

Mae prosiect newydd yn Nyffryn Dyfi yn archwilio ffordd y gallai coed a llwyni gyfrannu at fywoliaeth ffermio drwy gynhyrchu gwrtaith organig ar gyfer cnydau garddwriaethol ac âr. Mae prosiect Gwrtaith Gwyrdd Lluosflwydd yn profi gwrtaith a wneir o ddail planhigion...

Partneriaeth newydd i Tir Canol

Wrth i brosiect Tir Canol gael ei lansio, wedi diwedd y prosiect O'r Mynydd i'r Môr, mae partneriaeth newydd bellach yn cymryd y cyfrifoldeb o ddarparu Tir Canol.   Mae’r bartneriaeth newydd yn cwrdd bob mis i symud y prosiect yn ei flaen, gyda phartneriaid yn...

A wnaeth cyd-ddylunio gweithio

Mae wedi bod yn bwysig iawn i'r prosiect adlewyrchu a dysgu o sut rydym wedi bod yn dylunio atebion perthnasol lleol ar gyfer yr argyfwng bioamrywiaeth a hinsawdd. Mae wedi bod yn ffordd newydd o weithio i lawer ohonom ac felly yn gynharach eleni fe wnaethom gomisiynu...

Instagram Live – Diweddariad y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu'r Prosiect, am lle mae'r prosiect wedi cyrraedd a sut mae'r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio'r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod. Gweithdy...

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o...

Archwilio gweledigaeth ar gyfer ein tir a môr gyda Menter Mynyddoedd Cambria

Ynystod 2021 wnaeth Fenter Mynyddoedd Cambria a phrosiect O’r Mynydd i’r Môr cydweithio ar ymchwil gyda ffermwyr a rheolwyr adnoddau naturiol. Mae’r ymchwil hwn yn archwilio: Beth yw'r perthynas rhwng busnes a natur ar hyn o bryd? Beth yw dyheadau busnesau ar gyfer y...

Datblygu syniadau gydag amaethwyr a chynhyrchwyr bwyd

Ar yr 2il o Fedi, cynhaliwyd cyfarfod agored prosiect O’r Mynydd i’r Môr ar y cyd gyda Menter Mynyddoedd Cambria, ar fferm Moelgolomen Tal y Bont, Ceredigion. Y bwriad oedd rhannu datblygiadau’r prosiect a rhoi cyfle i mwy o bobl yr ardal fwydo mewn i’r broses cyd...

Ymchwilio beth mae natur yn meddwl i ni

Rydym ni wedi gwahodd Rachel Dolan, myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bangor i rannu ei hymchwil gyda ni, a chafodd rhan ohoni ei chynnal yn ardal y prosiect yn ystod haf 2019. Dros haf 2019 treuliais ychydig wythnosau cyffrous yn archwilio ardal prosiect O’r Mynydd i’r Môr,...

Gwerthusiad annibynnol o ddatblygiad cynnar y prosiect

Drwy gydol Haf 2020, mae tîm o werthuswyr annibynnol wedi bod yn cynnal adolygiad o’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr. Sefydlwyd er mwyn cynnal adolygiad interim o’r prosiect gan ganolbwyntio ar reoli, llywodraethu a gweithio mewn partneriaeth, o’i sefydlu tan ei...