A wnaeth cyd-ddylunio gweithio

Mae wedi bod yn bwysig iawn i’r prosiect adlewyrchu a dysgu o sut rydym wedi bod yn dylunio atebion perthnasol lleol ar gyfer yr argyfwng bioamrywiaeth a hinsawdd. Mae wedi bod yn ffordd newydd o weithio i lawer ohonom ac felly yn gynharach eleni fe wnaethom gomisiynu darn o ymchwil i archwilio a myfyrio ar gam cyd-ddylunio’r prosiect hwn.  

Fe wnaeth yr ymchwilwyr gyfweld â phobl oedd yn cymryd rhan yn y cyd-ddylunio mewn amryw o ffyrdd. Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma. Neu gallwch cael cipolwg drwy’r adroddiad cryno yma.  

“Mae wedi herio ein ffordd ni o weithio, ac roeddwn I’n meddwl bod hynny’n beth da, yn bersonol ac o ran y sefydliad” 

Mae’r adroddiad yn cynnwys llawer o fyfyrdodau ac argymhellion defnyddiol yr ydym ni fel prosiect eisoes yn adeiladu arnynt.  Mae’r adroddiad wedi’i rannu’n 9 pwnc am y cyfnod cyd-ddylunio: 

  • Pwrpas, cwmpas ac amserlen 
  • Dulliau 
  • Lleodd a mannau 
  • Cyfathrebu 
  • Pobl, rolau a chynrychioldeb 
  • Llywodraethu a gwneud penderfyniadau 
  • Adnoddau a chyllid 
  • Adeiladu gallu 
  • Effaith a mesur llwyddiant 

“Rydw i‘n teimlo eu bod nhw wedi datblygu cymuned eithaf cryf. Mae’r cyfarfodydd yn teimlo fel bod gan bawb lais” 

Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr ymchwil hwn, gan sicrhau ei’n fod yn dal profiadau a mewnwelediadau’r rhai a fu’n rhan o’r cyd-ddylunio er mwyn i ni ddysgu ohonynt.  

“Roeddwn ni’n ceisio creu syniadau newydd. Mae cynnwys lleisiau sy’n feirniadol, neu’n teimlo eu bod nhw wedi’u brifo, yn elfen mor bwysig o drwsio, gwella, cymodi. Roedd hyn yn hollbwysig, rydw I’n meddwl”

Artist Preswyl Cyfle

Mae Tir Canol yn gymuned sy'n dylunio ac yn darparu canlyniadau cadarnhaol i natur a phobl trwy ein defnydd o'r tir a'r môr.Pobl cymuned yn ymwneud â rheoli tir a môr i natur a nii sydd yn dathlu ein treftadaeth Ileol ac sy'n gynaliadwyTir Cymuned sy'n gweithio ar...

Swydd Newydd – swyddog arfordir

Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â thîm gwych sy'n achub natur ac ysbrydoli pobl yn rhai o ardaloedd mwyaf cyfoethog bywyd gwyllt Cymru.     Rydym yn chwilio am rywun sy'n angerddol am ardal Dyfi, sy'n gweld y darlun mawr ac sydd â llygad am fanylion. Rhywun...

Taith gerdded Tir Canol

Dros yr haf fe wnaethom gyflwyno cyfres o deithiau cerdded rhad ac am ddim ar draws ardal prosiect Tir Canol. Nod y teithiau cerdded oedd ennyn diddordeb y cyhoedd gyda’r amrywiaeth eang o natur, coed a thirweddau o fewn yr ardal. Roedd y tywydd yn heriol weithiau...

LANSIO PROSIECT TIR CANOL ‘CYNNAL’

Cyfres o brosiectau cyffrous yn cael ei lansio trwy Tir Canol ar ôl derbyn cyllid gan sefydliad Esmeé Fairbairn.

Cyfrol o Gerddi – Y Ffermwr Gwyllt

Ar noson oer yn fis Chwefror 2022 daeth cynulleidfa o Fachynlleth at ei gilydd i ddathlu lansiad cyfrol o gerddi gan y bardd Sam Robinson yn yr Owain Glyndŵr. Yng nghwmni beirdd a chantorion yr ardal wnaeth Sam Robinson rhannu nifer o gerddi o’i gyfrol newydd Y...

Profiad gwaith gyda FWAG a Tir Canol

Yn ystod Ebrill roedd o’n bleser cael cynnal Elin Haf Jones fel rhan o gyfnod hi ar brofiad gwaith gyda FWAG. Ar ôl y pythefnos o brofiad gwaith wnaeth Elin rhannu ychydig am ei phrofiad efo ni:     Rhannwch ychydig amdanat ti?   Helo, Elin ydw i. Dwi’n dod o Lanilar...

Ysbrydoliaeth: Prosiect newydd yn archwilio plannu coed a llwyni i gynhyrchu gwrtaith

Mae prosiect newydd yn Nyffryn Dyfi yn archwilio ffordd y gallai coed a llwyni gyfrannu at fywoliaeth ffermio drwy gynhyrchu gwrtaith organig ar gyfer cnydau garddwriaethol ac âr. Mae prosiect Gwrtaith Gwyrdd Lluosflwydd yn profi gwrtaith a wneir o ddail planhigion...

Partneriaeth newydd i Tir Canol

Wrth i brosiect Tir Canol gael ei lansio, wedi diwedd y prosiect O'r Mynydd i'r Môr, mae partneriaeth newydd bellach yn cymryd y cyfrifoldeb o ddarparu Tir Canol.   Mae’r bartneriaeth newydd yn cwrdd bob mis i symud y prosiect yn ei flaen, gyda phartneriaid yn...

Instagram Live – Diweddariad y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu'r Prosiect, am lle mae'r prosiect wedi cyrraedd a sut mae'r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio'r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod. Gweithdy...

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o...