LANSIO PROSIECT TIR CANOL ‘CYNNAL’

Mae’n bleser gan Tir Canol gyhoeddi ein bod wedi bod yn llwyddiannus gyda chais cyllid o’r sefydliad Esmeé Fairbairn i weithio ar brosiectau tir, môr a diwylliannol cymunedol cyd-ddylunio am y bedair blynedd nesaf. Mae’r prosiectau hyn yn cwmpasu pedair prif elfen:

1) Cyd-ddylunio cynllun gweithredu rheoli llifogydd naturiol ar gyfer dalgylch Leri, mewn partneriaeth â Grŵp Llifogydd Cymunedol Talybont ac eraill. Mae’r grŵp llifogydd lleol hwn eisoes wedi bod yn gweithio ar Brosiect Gwydnwch Llifogydd am y ddwy flynedd ddiwethaf yn nalgylch Leri, gan gynnwys plannu dros 20,000 o goed gyda thirfeddianwyr lleol. Bydd Tir Canol yn gweithio’n agos gyda’r grŵp i uwchraddio’r gwaith hwn, gan gynnal prosiect cyd-ddylunio blwyddyn i ddatblygu cynllun hirdymor a dechrau cyflawni elfennau allweddol o hyn yn y blynyddoedd dilynol.

2) Parhau i ddatblygu’r prosiect peilot Treialon Graddfa Maes ar ôl ei lwyddiant cychwynnolgan weithio’n agos gyda ffermwyr a thyfwyr lleol i’w cefnogi i dreialu cnydau neu gynhyrchion newydd mewn ffordd amaeth-ecolegol 

3) Gwreiddio’r celfyddydau fel arf ymgysylltu a chydweithio allweddol ar draws ardal prosiect Tir CanolMae’r celfyddydau yn chwarae rhan allweddol yn ein huchelgais i gysylltu pobl yn ddyfnach â’u tirwedd leol, â’r byd naturiol ac â’n treftadaeth ddiwylliannol. Trwy gyfres o weithgareddau, bydd yr elfen hon o’r prosiect yn meithrin datblygiad nifer o fentrau artistig cyffrous yn ymwneud ag artistiaid lleol, crefftau traddodiadol, rhaglenni cyfnewid a sioeau yn yr Eisteddfodau

4) Treialon adfer cynefinoedd tirfeddianwyr a ffermwyr. Agwedd allweddol a godwyd gan dirfeddianwyr yn ystod cyfnod Cydgynllunio Tir Canol oedd cael mwy o gefnogaeth i ddeall ffyrdd o reoli eu tir mewn ffordd fwy ystyriol o natur. Bydd yr elfen hon o’r prosiect yn darparu cyllid i dreialu amrywiaeth o wahanol ddulliau sy’n meithrin mwy o fioamrywiaeth ochr yn ochr â systemau ffermio’n lleol, gyda’r bwriad o ddeall sut y gellir uwchraddio ac ariannu dulliau o’r fath yn y tymor hwy. 

Gyda’i gilydd, bydd y bedair elfen ddatblygol hyn o waith Tir Canol yn ffurfio’r prosiect ‘Cynnal. Rydym yn gyffrous iawn i barhau i weithio gydag RSPB Cymru, Coed Cadw a chyda’n partneriaeth gynyddol i ddechrau cyflawni’r prosiectau hyn, gyda chefnogaeth cyllid hael gan Sefydliad Esmée Fairbairn. Gobeithiwn y bydd y cyllid hwn yn gam cadarn ymlaen i Tir Canol wrth i ni symud o’n cam datblygu craidd tuag at gyflawni’r holl syniadau sydd wedi’u bwydo i mewn i Glasbrint y prosiect dros y cyfnod Cydgynllunio craidd. 

Ychydig am ein cyllidwyr newydd.
Nod Sefydliad Esmée Fairbairn yw gwella ein byd naturio, sicrhau dyfodol tecach a chryfhau’r cysylltiadau mewn cymunedau yn y DU. Yn unol â glasbrint Tir Canol, mae Esmée yn datgloi newid trwy gyfrannu popeth o fewn ein gallu ochr yn ochr â phobl a sefydliadau sydd â syniadau gwych sy’n rhannu ein nodau. 

Artist Preswyl Cyfle

Mae Tir Canol yn gymuned sy'n dylunio ac yn darparu canlyniadau cadarnhaol i natur a phobl trwy ein defnydd o'r tir a'r môr.Pobl cymuned yn ymwneud â rheoli tir a môr i natur a nii sydd yn dathlu ein treftadaeth Ileol ac sy'n gynaliadwyTir Cymuned sy'n gweithio ar...

Swydd Newydd – swyddog arfordir

Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â thîm gwych sy'n achub natur ac ysbrydoli pobl yn rhai o ardaloedd mwyaf cyfoethog bywyd gwyllt Cymru.     Rydym yn chwilio am rywun sy'n angerddol am ardal Dyfi, sy'n gweld y darlun mawr ac sydd â llygad am fanylion. Rhywun...

Taith gerdded Tir Canol

Dros yr haf fe wnaethom gyflwyno cyfres o deithiau cerdded rhad ac am ddim ar draws ardal prosiect Tir Canol. Nod y teithiau cerdded oedd ennyn diddordeb y cyhoedd gyda’r amrywiaeth eang o natur, coed a thirweddau o fewn yr ardal. Roedd y tywydd yn heriol weithiau...

Cyfrol o Gerddi – Y Ffermwr Gwyllt

Ar noson oer yn fis Chwefror 2022 daeth cynulleidfa o Fachynlleth at ei gilydd i ddathlu lansiad cyfrol o gerddi gan y bardd Sam Robinson yn yr Owain Glyndŵr. Yng nghwmni beirdd a chantorion yr ardal wnaeth Sam Robinson rhannu nifer o gerddi o’i gyfrol newydd Y...

Profiad gwaith gyda FWAG a Tir Canol

Yn ystod Ebrill roedd o’n bleser cael cynnal Elin Haf Jones fel rhan o gyfnod hi ar brofiad gwaith gyda FWAG. Ar ôl y pythefnos o brofiad gwaith wnaeth Elin rhannu ychydig am ei phrofiad efo ni:     Rhannwch ychydig amdanat ti?   Helo, Elin ydw i. Dwi’n dod o Lanilar...

Ysbrydoliaeth: Prosiect newydd yn archwilio plannu coed a llwyni i gynhyrchu gwrtaith

Mae prosiect newydd yn Nyffryn Dyfi yn archwilio ffordd y gallai coed a llwyni gyfrannu at fywoliaeth ffermio drwy gynhyrchu gwrtaith organig ar gyfer cnydau garddwriaethol ac âr. Mae prosiect Gwrtaith Gwyrdd Lluosflwydd yn profi gwrtaith a wneir o ddail planhigion...

Partneriaeth newydd i Tir Canol

Wrth i brosiect Tir Canol gael ei lansio, wedi diwedd y prosiect O'r Mynydd i'r Môr, mae partneriaeth newydd bellach yn cymryd y cyfrifoldeb o ddarparu Tir Canol.   Mae’r bartneriaeth newydd yn cwrdd bob mis i symud y prosiect yn ei flaen, gyda phartneriaid yn...

A wnaeth cyd-ddylunio gweithio

Mae wedi bod yn bwysig iawn i'r prosiect adlewyrchu a dysgu o sut rydym wedi bod yn dylunio atebion perthnasol lleol ar gyfer yr argyfwng bioamrywiaeth a hinsawdd. Mae wedi bod yn ffordd newydd o weithio i lawer ohonom ac felly yn gynharach eleni fe wnaethom gomisiynu...

Instagram Live – Diweddariad y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu'r Prosiect, am lle mae'r prosiect wedi cyrraedd a sut mae'r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio'r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod. Gweithdy...

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o...