Ein Pobl

Pwy ydy’m ni?

Rydym yn grwp o bobl sy wedi ymrwymo i geisio dylunio a darparu datrysiadau i’r golled o fioamrwyiaeth a’r argyfwng hinsawdd sy’n ein hwybebu.

Tîm Prosiect Tir Canol 

Siân Stacey

Siân Stacey

Rheolwr Prosiect

Dwi wedi bod yn gweithio i Tir Canol ers mis Awst 2019, pan oedd y prosiect dal yn bydoli fel O’r Mynydd i’r Môr. Mae wedi bod yn fraint enfawr cael bod yn rhan o sicrhau bod y prosiect newydd yn cael ei ddatblygu gyda phobl yn lleol trwy broses o gyd-ddylunio. Mae fy rôl nawr yn cynnwys sicrhau bod gweledigaeth a Glasbrint Tir Canol yn cael ei gyflawni ar ran pawb a gymerodd ran yn ei ddatblygiad, drwy weithio gyda ffermwyr, sefydliadau a chymunedau lleol i ddod â’r weledigaeth hon yn fyw. Rwy’n angerddol dros archwilio sut rydym yn ymateb yn lleol i’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth mewn ffordd gynhwysol.

Rwyf wedi gweithio yn y trydydd sector yng Nghymru, y sector bwyd a diod, a bues yn Warden ar Ynys Enlli am dair blynedd. 

Ar benwythnosau gallwch ddod o hyd i mi… yn rhedeg, nofio neu syrffio ar hyd yr arfordir, neu chwarae pêl-droed gyda Sgwad Datblygu Merched Aberystwyth.

Ben Porter

Ben Porter

Swyddog Natur

Fi yw Swyddog Natur newydd Tir Canol. Mi fyddai’n cyd-weithio gyda thirfeddianwyr a grwpiau cymunedol lleol yn edrych ar ba gyfleoedd sydd ar gael i adfer cynefinoedd ac ehangu llwybrau bioamrywiaeth ar draws tir a môr yn yr ardal. Dwi’n edrych ymlaen at weithio gyda phobl ac adeiladu ar y gwaith gwych sydd yn digwydd yn barod. Cysylltwch efo fi os hoffech wybod mwy, neu os ydych am holi am gefnogaeth yn eich gwaith adfer ar dir rydych yn berchen neu yn rheoli. 

Rwy’n ffotograffydd bywyd gwyllt ac yn ecolegydd o Ogledd Cymru, ac mae gen i ddiddordeb mawr yn rheoli tir ac adfer ar raddfa tirwedd. Ges i fy magu ar Ynys Enlli lle wnaeth fy nheulu gweithio fel ffermwyr tenantiaid yn rheoli cynefinoedd amrywiol yr ynys – profiad sydd wedi fy ysbrydoli i weithio yn y sector yma. 

Pam nad ydw i yn waith…gallwch ddod o hyd imi yn tynnu lluniau bywyd gwyllt, rhedeg neu gerdded yn y mynyddoedd, neu neidio mewn i nofio yn y môr neu afonydd oer lleol.

Manylion cyswllt: ben.porter@tircanol.wales

Mae Ben yn gweithio 4 diwrnod yr wythnos, fel arfer dydd Llun – dydd Iau

Ein partneriaid

Mae’r bartneriaeth yn cynnwys y sefydliadau canlynol ar hyn o bryd:

Os hoffech ymuno cysylltwch efo ni.

“Dwi wrth fy modd cael bod yn rhan o brosiect sydd efo pobl a natur yn ganolog iddo.  Dwi wir yn credu bod cydweithio’n hanfodol er mwyn gallu ymateb i’r heriau amgylcheddol rydyn ni i gyd yn eu hwynebu, ac rwy’n edrych ymlaen at chwarae fy rhan i ddiogelu ein tirwedd anhygoel a’r bywyd gwyllt sydd ynddo, i bawb sy’n byw yma nawr ac yn y dyfodol.”

Laura Shewring

Coed Cadw

Mae Tir Canol hefyd yn aelod o Rhwydwaith Cyd-Gynhyrchu Cymru