Ein Pobl

Pwy ydy’m ni?

Rydym yn grŵp o bobl sydd wedi ymrwymo i geisio dylunio a darparu atebion ar gyfer yr argyfyngau bioamrywiaeth a hinsawdd sy’n ein hwynebu, mewn ffordd sy’n cynnwys cymunedau lleol ac sy’n rhoi pobl yn y canol. Y tu hwnt i dîm craidd Tir Canol a welir isod, mae’r bartneriaeth ehangach o sefydliadau ac unigolion sy’n ymwneud â’r prosiect yn amrywiol ac yn tyfu drwy’r amser. Os hoffech ymuno â’r bartneriaeth, cysylltwch â ni.

 

Tîm Prosiect Tir Canol 

Heledd Wyn Hardy

Heledd Wyn Hardy

Rheolwr Prosiect

Rwy’n berson uchelgeisiol ac ymroddedig sydd wedi cael gyrfa amrywiol a llwyddiannus yn y diwydiannau creadigol. Mae’r holl brosiectau yr wyf wedi’u harwain, eu rheoli, a chydweithio arnynt wedi cael effaith gadarnhaol ar yr holl gyfranogwyr. Gan weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y GIG, Barry Making Waves, Archif Menywod Cymru, ymhlith elusennau a busnesau eraill, ac fel Cymrawd Cymru’r Dyfodol yn fwyaf diweddar, rwy’n gweithio mewn partneriaeth gyfartal â grwpiau, gan greu amgylchedd lle gall y ddau barti fod yn onest. Parodrwydd i dyfu, dysgu a herio ein hunain a’n gilydd.

Trwy gydweithio ar brosiectau fy nod a’m gobaith yw dysgu oddi wrth ein gilydd gyda’r nod yn y pen draw o gynyddu mynediad a mwynhad i fyw yn y gymuned a’r celfyddydau trwy ffyrdd arloesol a pharchus o weithio. Roedd hyn yn cynnwys cynwysoldeb, greddf, ac ysbrydoliaeth, gyda’r holl bartneriaid yn gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu syniadau ar gyfer sut y gall y gymuned wella’r ardal ar y cyd ar gyfer pobl a natur. Fy nyhead yw mynd i’r afael â’r argyfwng bioamrywiaeth, ecolegol a hinsawdd brys. Gyda’n gilydd.

Pam nad ydw i yn waith…fe allwch chi ffeindio fi’n cerdded yn y bryniau neu’r coedydd (gyda fy nghamera yn bennaf!), canu gyda fy ngitâr neu’n coginio gyda chynnyrch lleol.

Manylion cyswllt: heledd.wyn@tircanol.cymru

 

Ben Porter

Ben Porter

Swyddog Natur

Rwy’n ffotograffydd bywyd gwyllt ac yn ecolegydd o Ogledd Cymru, ac mae gen i ddiddordeb mawr yn rheoli tir ac adfer ar raddfa tirwedd. Ges i fy magu ar Ynys Enlli lle wnaeth fy nheulu gweithio fel ffermwyr tenantiaid yn rheoli cynefinoedd amrywiol yr ynys – profiad sydd wedi fy ysbrydoli i weithio yn y sector yma. 

Fy ngwaith gyda tir canol yw i cyd-weithio gyda thirfeddianwyr a grwpiau cymunedol lleol i edrych ar gyfleoedd sydd ar gael i adfer cynefinoedd ac ehangu llwybrau bioamrywiaeth ar draws tir a môr yn yr ardal. Dwi’n edrych ymlaen at weithio gyda phobl ac adeiladu ar y gwaith gwych sydd yn digwydd yn barod. Cysylltwch efo fi os hoffech wybod mwy, neu os ydych am holi am gefnogaeth yn eich gwaith adfer ar dir rydych yn berchen neu yn rheoli. 

Pam nad ydw i yn waith…gallwch ddod o hyd imi yn tynnu lluniau bywyd gwyllt, rhedeg neu gerdded yn y mynyddoedd, neu neidio mewn i nofio yn y môr neu afonydd oer lleol.

Manylion cyswllt: ben.porter@tircanol.wales

Mae Ben yn gweithio 4 diwrnod yr wythnos, fel arfer dydd Llun – dydd Iau

 

Jade Phillips

Jade Phillips

Ymgynghorydd ac arweinydd digwyddiad

Rwy’n gweithio fel ymgynghorydd mewn cadwraeth planhigion ac ymgysylltu â’r cyhoedd, yn ogystal â hyfforddwr awyr agored. Ymunais â thîm Tir Canol yn y dechra o 2023 i helpu i ddarparu cyfres o deithiau cerdded cyhoeddus ar draws tirwedd y prosiect. Pwrpas y teithiau cerdded hyn yw ymgysylltu pobl â natur a’r dirwedd o’u cwmpas, gan ganolbwyntio’n benodol ar goed a choetiroedd hynafol.

Rwyf wedi gweithio o’r blaen mewn ymchwil academaidd ar brosiectau Ewropeaidd yn edrych ar gadwraeth planhigion gwyllt sy’n gysylltiedig â’n bwyd. Yn fwy diweddar bûm yn ymwneud ag agwedd tyfu bwyd cymunedol prosiect Tyfu Dyfi a leolir o fewn Biosffer Dyfi.

Pam nad ydw i yn waith… Yn fy amser hamdden rwy’n gwirfoddoli i Dîm Achub Mynydd Aberdyfi ac rwy’n mwynhau rhedeg yn y mynyddoedd a thyfu fy llysiau fy hun.

 

Siân Stacey

Siân Stacey

Ar hyn o bryd ar absenoldeb mamolaeth o rôl Rheolwr Prosiect

Dwi wedi gweithio i Tir Canol ers mis Awst 2019, pan oedd y prosiect dal yn bydoli fel O’r Mynydd i’r Môr. Mae wedi bod yn fraint enfawr cael bod yn rhan o sicrhau bod y prosiect newydd yn cael ei ddatblygu gyda phobl yn lleol trwy broses o gyd-ddylunio. Mae fy rôl nawr yn cynnwys sicrhau bod gweledigaeth a Glasbrint Tir Canol yn cael ei gyflawni ar ran pawb a gymerodd ran yn ei ddatblygiad, drwy weithio gyda ffermwyr, sefydliadau a chymunedau lleol i ddod â’r weledigaeth hon yn fyw. Rwy’n angerddol dros archwilio sut rydym yn ymateb yn lleol i’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth mewn ffordd gynhwysol.

Rwyf wedi gweithio yn y trydydd sector yng Nghymru, y sector bwyd a diod, a bues yn Warden ar Ynys Enlli am dair blynedd. 

Ar benwythnosau gallwch ddod o hyd i mi… yn rhedeg, nofio neu syrffio ar hyd yr arfordir, neu chwarae pêl-droed gyda Sgwad Datblygu Merched Aberystwyth.

O fis Medi 2023, mae Siân ar gyfnod mamolaeth o’i rôl fel Rheolwr Prosiect, ac mae Heledd Wyn Hardy wedi dod ifewn i’r swydd hon am y gyfamser.

 

 

Ein partneriaid

Mae’r bartneriaeth yn cynnwys y sefydliadau canlynol ar hyn o bryd:

“Dwi wrth fy modd cael bod yn rhan o brosiect sydd efo pobl a natur yn ganolog iddo.  Dwi wir yn credu bod cydweithio’n hanfodol er mwyn gallu ymateb i’r heriau amgylcheddol rydyn ni i gyd yn eu hwynebu, ac rwy’n edrych ymlaen at chwarae fy rhan i ddiogelu ein tirwedd anhygoel a’r bywyd gwyllt sydd ynddo, i bawb sy’n byw yma nawr ac yn y dyfodol.”

Laura Shewring

Coed Cadw

Mae Tir Canol hefyd yn aelod o Rhwydwaith Cyd-Gynhyrchu Cymru