Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o gyfarfodydd un i un, i sicrhau fod gymaint o bobl ac sy’n bosib wedi cael y cyfle i fewnbynnu a ddatblygu syniadau all ddod i’r afael efo’r sialensiau rydym yn wynebu efo colled bioamrywiaeth a newid hinsawdd.

Dros y Gaeaf mae tîm y prosiect wedi dod a phopeth sydd wedi cael eu rhannu efo’r prosiect at ei gilydd mewn i un ddogfen sydd yn dangos yr uchelgais a’r weledigaeth a glywyd. Mae’r prosiect wedi clywed am awydd dwys i fynd i’r afael â heriau’r dyfodol mewn modd gadarnhaol, i feddwl yn fyd-eang a gweithredu’n lleol, nid i ymateb i agenda eraill a naratifau pellennig, ond i adeiladu ar y gorau o’r hyn sydd gennym ni. Bwriadwn ddysgu o’n hanes cyfoethog yn ein tirwedd a’i ddatblygu, i gyd-ddysgu a manteisio ar y cyfleoedd dysgu ychwanegol boed yn lleol neu yn bellach o’n cynefin, ac o ganlyniad i arloesi a chysylltu’n lleol er mwyn cael effaith ar raddfa eang. Hoffem weld cymuned wedi’i grymuso sydd yn cydweithio gan osod rheolaeth a pherchnogaeth o flaenoriaethau gyda randdeiliaid lleol, gan rannu ein harferion, ein haddysg a’n gwybodaeth gyda balchder ac awydd i wella ein hardal ar gyfer natur, ni’n hunain, ein gwesteion a’n cwsmeriaid, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

“Dwi’n cyffroes iawn i rhannu’r Glasbrint yma efo pawb. Mae wedi bod yn fraint dod a mewnbwn pawb mewn i’r ddogfen yma ac dwi’n edrych ymlaen at cydweithio gyda pobl a sefydliadau i weithredu’r Glasbrint gyda’n gilydd.”

Siân Stacey, Swyddog Datblygu’r Prosiect

Mae’r Glasbrint ar gael i urhyw un ei ddarllen ar wefan y prosiect. Dros y misoedd nesaf fyddwn yn datblygu syniadau penodol o’r Glasbrint mewn i nifer o gynigion i gronfeydd. Os ydych chi efo diddordeb yn datblygu’r cynigion yma, ac eisiau gwybod mwy am sut i gymryd rhan yn y prosiect cysylltwch â Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu’r Prosiect drwy e-bostio sian.stacey@ormynyddirmor.cymru

Swydd Newydd – swyddog arfordir

Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â thîm gwych sy'n achub natur ac ysbrydoli pobl yn rhai o ardaloedd mwyaf cyfoethog bywyd gwyllt Cymru.     Rydym yn chwilio am rywun sy'n angerddol am ardal Dyfi, sy'n gweld y darlun mawr ac sydd â llygad am fanylion. Rhywun...

Taith gerdded Tir Canol

Dros yr haf fe wnaethom gyflwyno cyfres o deithiau cerdded rhad ac am ddim ar draws ardal prosiect Tir Canol. Nod y teithiau cerdded oedd ennyn diddordeb y cyhoedd gyda’r amrywiaeth eang o natur, coed a thirweddau o fewn yr ardal. Roedd y tywydd yn heriol weithiau...

LANSIO PROSIECT TIR CANOL ‘CYNNAL’

Cyfres o brosiectau cyffrous yn cael ei lansio trwy Tir Canol ar ôl derbyn cyllid gan sefydliad Esmeé Fairbairn.

Cyfrol o Gerddi – Y Ffermwr Gwyllt

Ar noson oer yn fis Chwefror 2022 daeth cynulleidfa o Fachynlleth at ei gilydd i ddathlu lansiad cyfrol o gerddi gan y bardd Sam Robinson yn yr Owain Glyndŵr. Yng nghwmni beirdd a chantorion yr ardal wnaeth Sam Robinson rhannu nifer o gerddi o’i gyfrol newydd Y...

Profiad gwaith gyda FWAG a Tir Canol

Yn ystod Ebrill roedd o’n bleser cael cynnal Elin Haf Jones fel rhan o gyfnod hi ar brofiad gwaith gyda FWAG. Ar ôl y pythefnos o brofiad gwaith wnaeth Elin rhannu ychydig am ei phrofiad efo ni:     Rhannwch ychydig amdanat ti?   Helo, Elin ydw i. Dwi’n dod o Lanilar...

Ysbrydoliaeth: Prosiect newydd yn archwilio plannu coed a llwyni i gynhyrchu gwrtaith

Mae prosiect newydd yn Nyffryn Dyfi yn archwilio ffordd y gallai coed a llwyni gyfrannu at fywoliaeth ffermio drwy gynhyrchu gwrtaith organig ar gyfer cnydau garddwriaethol ac âr. Mae prosiect Gwrtaith Gwyrdd Lluosflwydd yn profi gwrtaith a wneir o ddail planhigion...

Partneriaeth newydd i Tir Canol

Wrth i brosiect Tir Canol gael ei lansio, wedi diwedd y prosiect O'r Mynydd i'r Môr, mae partneriaeth newydd bellach yn cymryd y cyfrifoldeb o ddarparu Tir Canol.   Mae’r bartneriaeth newydd yn cwrdd bob mis i symud y prosiect yn ei flaen, gyda phartneriaid yn...

A wnaeth cyd-ddylunio gweithio

Mae wedi bod yn bwysig iawn i'r prosiect adlewyrchu a dysgu o sut rydym wedi bod yn dylunio atebion perthnasol lleol ar gyfer yr argyfwng bioamrywiaeth a hinsawdd. Mae wedi bod yn ffordd newydd o weithio i lawer ohonom ac felly yn gynharach eleni fe wnaethom gomisiynu...

Instagram Live – Diweddariad y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu'r Prosiect, am lle mae'r prosiect wedi cyrraedd a sut mae'r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio'r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod. Gweithdy...

Archwilio gweledigaeth ar gyfer ein tir a môr gyda Menter Mynyddoedd Cambria

Ynystod 2021 wnaeth Fenter Mynyddoedd Cambria a phrosiect O’r Mynydd i’r Môr cydweithio ar ymchwil gyda ffermwyr a rheolwyr adnoddau naturiol. Mae’r ymchwil hwn yn archwilio: Beth yw'r perthynas rhwng busnes a natur ar hyn o bryd? Beth yw dyheadau busnesau ar gyfer y...