Ein Gweledigaeth

Cymuned sy’n ddylunio ac yn darparu canlyniadau positif i natur a phobl drwy ein defnydd o’r tir a môr.

Pobl – cymuned yn ymwneud â rheoli tir a môr i natur a ni, sydd yn dathlu ein treftadaeth lleol ac sy’n gynaliadwy

Tir – cymuned sy’n gweithio ar raddfa tirwedd er lles natur

Dŵr – afonydd ac arfordiroedd glân ac yn iach

Natur – mae natur yn ffynnu fel rhan o’n cymuned

EIN CYNLLUN

Mae ein cynllun yn cael ei gyflwyno yn ein  Glasbrint. Mae’n amlinellu’r weledigaeth gafodd ei gyd-ddylunio mewn un ddogfen, gan adlewyrchu ein dymuniad i gydweithio’n agosach, a chynyddu rheolaeth leol a pherchnogaeth o’n blaenoriaethau. Mae’n disgrifio sut hoffen ni rannu yr arferion da a’r wybodaeth leol gyda balchder, er mwyn gwella’r ardal er budd byd natur, ni’n hunain, ymwelwyr a chwsmeriaid ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

EIN DULL:

Cyd-gynhurchu

 

EIN THEMAU:

  • Rheoli Tir a Môr
  • Cysylltiadau Dynol
  • Ymchwil, datblygiad a dysgu ar y cyd
  • Naratif a Pholisi

Darllen y Glasbrint lawn.

Ble?

Rydyn ni’n defnyddio’r afonydd Dyfi yn y gogledd a’r Rheidol yn y de fel ein ffiniau dychmygol daearyddol. Wrth i Tir Canol barhau i ddatblygu ac wrth i’n cymuned arwain ar wahanol feysydd o ddiddordeb, gallai’r ardal ddaearyddol esblygu.

Sut?

Ymrwymiad di-flino i gyd-ddylunio'n ystyrlon

Pobl ar bob ochr o'r drafodaeth a gwleidyddiaeth y tir yn cymryd rhan

30+ aelodau o'r Grwp Cyswllt

300+ pobl yn rhan o'r cynllun dylunio

Mae gennym ni’r bobl, yr uchelgais, ac rydym wedi cychwyn ymchwilio sut i gyflawni ein syniadau.

Rydyn ni’n cael cefnogaeth ar hyn o bryd gan RSPB Cymru, sy’n ariannu un aelod staff llawn amser. Rydym hefyd yn cael ein cefnogi gan bot bychan o gyllid gan Coed Cadw, ac oriau gwirfoddol y rheini o fewn y bartneriaeth a’r gymuned ehangach.

Mae gennym gyfrifoldeb ar ran y rhai a gymerodd ran yn y broses gyd-ddylunio i ddarparu ein Glasbrint. Mae’n debyg y bydd hyn yn golygu amrywiaeth o arian grant, cyllid torfol, buddsoddiad preifat a gweithgareddau cynhyrchu incwm.

Eisiau ymuno efo ni?

Os ydych yn byw yn yr ardal

Os ydych yn gyllidwr neu efo diddordeb buddsoddi

PWY SYDD YN RHAN O TIR CANOL?