Artist Preswyl Cyfle

Mae Tir Canol yn gymuned sy’n dylunio ac yn darparu canlyniadau cadarnhaol i natur a phobl trwy ein defnydd o’r tir a’r môr.

Pobl

cymuned yn ymwneud â rheoli tir a môr i natur a nii sydd yn dathlu ein treftadaeth Ileol ac sy’n gynaliadwy

Tir

Cymuned sy’n gweithio ar radfa tirwedd er lles natur

Dŵr

Afonydd ac arfordiroedd glân ac yn iach

Natur

Mae natur yn ffynnu fel rhan o’n cymuned

Bydd Tir Canol yn cynnig cyfleoedd i Artistiaid Preswyl weithio yn Nyffryn Dyfi yn ystod 2024. Rydym yn chwilio am artistiaid profiadol a rhai sy’n datblygu o unrhyw ddisgyblaeth artstig sydd â chystylliad efo Dyffryn Dyfi. Rhaid i’r gwath ymateb i’n prosiect diweddar Cynnal sy’n annog iaith Gymraeg, diwylliant, ecoleg, amgylchedd a threftadaeth hanesyddol yn y cyffiniau.

Rhaid i’w gwaith ymateb i agwedd ar y Prosiect Cynnal syd newydd ei lansio sy’n cynnwys elfennau o iaith, diwylliant, ecoleg, yr amgylchedd neu dreftadaeth hanesyddol Gymraeg Dyffryn Dyfi rwy gyflawni sawl prosiect.  

LLIF: Cyd-ddylunio cynllun gweithredu rheoli llfogydd naturiol ar gyfer dalgylch Leri, ewn partneriaeth â Grŵp Llifogydd Cymunedol Talybont ac eraill.  

MAES: Cynyddu prosiect Treialon ar Raddfa Faes, i dreialu dulliau agroecolegol newydd mewn cydwethrediad â ffermwyr lleol.

CYNEFIN: Darparu treialon adfer cynefinoedd gyda thirfeddianwyr a ffermwyr, i gefnogi rheoli tir sy’n gyfeillgar i natur.

Manylion y Preswyliad

Bydd yr artistiaid a ddewisiryn cael eu gwahodd i dreulio hyd at 4 wythnos yn yr ardal. 

Artistiaid newydd/sy’n datblygu – Rydym yn cynnig tri cyfnod preswyl wedi eu hariannu’n llawn, a deunyddiau.

Artistiaid profiadol – Mae posib trefnu llety a stiwdio a disgwylir i’r artistiaid ariannu eu cynhaliaeth a deunyddiau.

Cyfnod – Gallwch wneud cais am gyfnodau rhwng 1 – 4 wythnos o hyd rhwng Gorffenaf 2024 a Ionawr 2025.

Llety – Mae posib trefnu llety ar gyfer yr Artist Preswyl oni bai bod yn byw yng Nghyffiniau Dyffryn Dyfi.

Preswyliadau ar y cyd – Rydym yn annog pobl i gydweithio ac anogir preswyliadau ar y cyd. Os ydych yn dymuno ymgeisio efo artist arall, nodwch hyn yn eich cais. 

Tâl – Mae ffî o £2,000 am y cyfnod cyfan gyda £400 yn ychwanegol ar gyfer deunyddiau a chostau cysylltiedig. 

Gofyniad Artistiaid

  • Bydd angen i’r Artistiaid fod â chysylltiad Dyffryn Dyfi, un ai’n byw, gweithio, wedi eu geni, neu bod ganddynt deulu a threftadaeth, neu eu bod yn gweithio ar brosiect yn ymwneud â’r Tir Canol. 
  • Bydd angen i’r Artistiaid drefnu yswiriant angenrhediol ar gyfer y preswyliad.
  • Gweithdai – Bydd yn ofynnol i Artisitaid gynnal o leiaf un gweithdy yr wythnos yn ystod preswyliad ar gyfer ymwelwyr a phreswylwyr, a bydd y Cydlynydd Prosiect ar gael i fentora ynglŷn â hyn. Mae gweithdai fel arfer yn cael cynulleidfa dda ac mae modd codi ffi am y gweithdai. Gall hyn ddarparu incwm teilwng i’r Artistiaid.
  • Byddwn yn derbyn ceisiadau gan artistiaid sy’n gweithio mewn unrhyw gyfrwng. 
  • Gall Artistiaid fod yn newydd neu’n brofiadol.
  • Bydd yn ofynnol i Artistiaid ddeall y dynodiadau arbennig sy’n perthyn i’r ynys o safbwynt yr ecoleg, bywyd gwyllt a threftadaeth.

Arddangos Gwaith

Yr Artistiaid fydd yn berchen ar y gwaith y bydd cyfle i arddangos unrhyw waith ar yr ynysyn ystod yr haf, hefyd i’w arddangos ar wefan Tir Canol a’r cyfryngau cymdeithasol. 

Bydd cyfle i arddangos neu berfformio gwaith mewn lleoliad dewisol yn yr ardal.

Y Cais

Os oes gennych gwestiynau cyn gwneud y cais, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda: heledd.wyn@tircanol.cymru

  • Dogfen gais wedi ei chwblhau. (Cais cyflawn)
  • CV diweddar – Gyda manylion perfformiadau, arddangosiadau, gweithdau neu breswyliadau. 
  • Dogfen efo hyd at 5 llun , linc fideo, recordiad neu ddogfen o’r gwaith.
  • Os dymunir, mae modd cyflwyno atebion ar ddull clywedol, recordiad neu fideo.

Dylid anfon ceidiadau at heledd.wyn@tircanol.cymru erbyn 12:00, dydd Gwener 26ain Gorffenaf. 

Swydd Newydd – swyddog arfordir

Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â thîm gwych sy'n achub natur ac ysbrydoli pobl yn rhai o ardaloedd mwyaf cyfoethog bywyd gwyllt Cymru.     Rydym yn chwilio am rywun sy'n angerddol am ardal Dyfi, sy'n gweld y darlun mawr ac sydd â llygad am fanylion. Rhywun...

Taith gerdded Tir Canol

Dros yr haf fe wnaethom gyflwyno cyfres o deithiau cerdded rhad ac am ddim ar draws ardal prosiect Tir Canol. Nod y teithiau cerdded oedd ennyn diddordeb y cyhoedd gyda’r amrywiaeth eang o natur, coed a thirweddau o fewn yr ardal. Roedd y tywydd yn heriol weithiau...

LANSIO PROSIECT TIR CANOL ‘CYNNAL’

Cyfres o brosiectau cyffrous yn cael ei lansio trwy Tir Canol ar ôl derbyn cyllid gan sefydliad Esmeé Fairbairn.

Cyfrol o Gerddi – Y Ffermwr Gwyllt

Ar noson oer yn fis Chwefror 2022 daeth cynulleidfa o Fachynlleth at ei gilydd i ddathlu lansiad cyfrol o gerddi gan y bardd Sam Robinson yn yr Owain Glyndŵr. Yng nghwmni beirdd a chantorion yr ardal wnaeth Sam Robinson rhannu nifer o gerddi o’i gyfrol newydd Y...

Profiad gwaith gyda FWAG a Tir Canol

Yn ystod Ebrill roedd o’n bleser cael cynnal Elin Haf Jones fel rhan o gyfnod hi ar brofiad gwaith gyda FWAG. Ar ôl y pythefnos o brofiad gwaith wnaeth Elin rhannu ychydig am ei phrofiad efo ni:     Rhannwch ychydig amdanat ti?   Helo, Elin ydw i. Dwi’n dod o Lanilar...

Ysbrydoliaeth: Prosiect newydd yn archwilio plannu coed a llwyni i gynhyrchu gwrtaith

Mae prosiect newydd yn Nyffryn Dyfi yn archwilio ffordd y gallai coed a llwyni gyfrannu at fywoliaeth ffermio drwy gynhyrchu gwrtaith organig ar gyfer cnydau garddwriaethol ac âr. Mae prosiect Gwrtaith Gwyrdd Lluosflwydd yn profi gwrtaith a wneir o ddail planhigion...

Partneriaeth newydd i Tir Canol

Wrth i brosiect Tir Canol gael ei lansio, wedi diwedd y prosiect O'r Mynydd i'r Môr, mae partneriaeth newydd bellach yn cymryd y cyfrifoldeb o ddarparu Tir Canol.   Mae’r bartneriaeth newydd yn cwrdd bob mis i symud y prosiect yn ei flaen, gyda phartneriaid yn...

A wnaeth cyd-ddylunio gweithio

Mae wedi bod yn bwysig iawn i'r prosiect adlewyrchu a dysgu o sut rydym wedi bod yn dylunio atebion perthnasol lleol ar gyfer yr argyfwng bioamrywiaeth a hinsawdd. Mae wedi bod yn ffordd newydd o weithio i lawer ohonom ac felly yn gynharach eleni fe wnaethom gomisiynu...

Instagram Live – Diweddariad y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu'r Prosiect, am lle mae'r prosiect wedi cyrraedd a sut mae'r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio'r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod. Gweithdy...

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o...