RSPB Cymru i gynnal y prosiect

Cyhoeddiad O’r Mynydd i’r Môr fod RSPB Cymru nawr yn cynnal y prosiect

O Fehefin 2020 ymlaen, bydd y prosiec,t sy’n anelu at sicrhau newidiadau i natur ar raddfa fawr, drwy sicrhau budd ecolegol, economaidd a chymdeithasol, yn cael ei cynnal gan RSPB Cymru. Mae partneriaid, rhanddeiliaid lleol a chyllidwr O’r Mynydd i’r Môr wedi cytuno y dylai gwaith ar brosiectau cyfredol symud at broses gynllunio newydd sy’n caniatáu i gymunedau lleol gytuno ar gyfeiriad unrhyw brosiectau tir a môr yn yr hirdymor.

Meddai Neil Lambert, Pennaeth Tir, RSPB Cymru:

“Yn ystod y cyfnod hwn o sialensiau eithriadol, rydym yn hynod o falch bod O’r Mynydd i’r Môr yn mentro i gyfnod newydd o gynllunio fydd yn caniatáu i randdeiliaid a chymunedau lleol fod yn rhan gyflawn o gyd-ddylunio prosiectau newydd. Wrth fwrw ‘mlaen byddwn yn gweithio’n agos â rhanddeiliaid tir a môr. Mae’n hanfodol bod unrhyw brosiect yn sicrhau budd i bobl yn ogystal â byd natur. Mae’n gyfle arbennig i gynyddu’r cysylltedd rhwng amgylcheddau daearol a morol ar raddfa a fydd o fudd i bobl a bioamrywiaeth yn y canolbarth.”

Mae rôl RSPB Cymru yn rheoli’r prosiectau hyn yn disodli rôl Rewilding Britain a gymrodd gam yn ôl yn Hydref 2019 yn dilyn adborth gan gymunedau lleol. Ers mis Hydref mae partneriaeth O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn dysgu oddi wrth adborth lleol ac wedi bod yn edrych ar ffyrdd o barhau i ddatblygu canllawiau arfer gorau er mwyn sicrhau bod y prosiectau’n cael effaith bositif ar natur a phobl.

Rydym wedi ymgynghori â Copa (Cymunedau Oll Pumlumon a’r Ardal) ynghylch cyfeiriad y cyfnod cynllunio ac maent yn awyddus i weld y broses yn ystyried barn rhanddeiliaid lleol yn llawn. Bydd RSPB Cymru yn chwarae rhan allweddol yn cynnal staff y prosiect a chyflwyno adroddiadau i gyllidwyr, fodd bynnag bydd y broses o wneud penderfyniadau yn gyfartal i’r holl bartneriaid presennol ac yn y dyfodol.

Meddai’r Cynghorydd Elwyn Vaughan,  Plaid Cymru, a Chadeirydd grŵp cymunedol Copa:

“Rydym yn falch bod y prosiect wedi gwrando ar y pryderon a leisiwyd dros y 18 mis diwethaf, a gydag ymadawiad Ail-wylltio Prydain, a’u gweledigaeth, ynghyd ag ail-strwythuro’r prosiect yn gyfan gwbl, rydym â’n golygon ar greu dyfodol yn seiliedig ar sylfeini newydd sy’n adlewyrchu cymuned a thirwedd yr ardal hon.”

Fel sawl ardal yng Nghymru a thu hwnt, mae gan y Mynyddoedd Cambrian dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol cyfoethog iawn ond sydd wedi gweld dirywiad yn ei fywyd gwyllt a chynnydd mewn ansicrwydd economaidd. Bwriad O’r Mynydd i’r Môr yw creu dyfodol ble mae pobl a bywyd gwyllt yn ffynnu ochr yn ochr â’i gilydd, drwy gydweithio ag amrywiaeth o dirfeddianwyr a defnyddwyr adnoddau, wrth edrych ar sut gall economi leol, natur-gyfeillgar gefnogi hyn.

Meddai Rory Francis, Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus ac Ymgyrchoedd Coed Cadw:

“Un peth rydym wedi ei ddysgu dros y misoedd diwethaf yw pa mor bwysig yw amgylchfyd o safon uchel i bob un ohonom. O’r cychwyn cyntaf, bwriad O’r Mynydd i’r Môr yw helpu adfer a gwella’r amgylchfyd hwnnw, hybu ffyniant ecosystemau a sicrhau economi leol gadarn. Dyma gyfle o’r newydd i O’r Mynydd i’r Môr wneud hyn, drwy gyd-weithio â rhanddeiliaid a chymunedau lleol. Rydym yn benderfynol o ddysgu gwersi o’r gorffennol gan sicrhau y gallwn, un ac oll, wneud y gorau o’r cyfle hwn i’r dyfodol.”

Bydd RSPB Cymru yn cynnal Summit to Sea am hyd at ddwy flynedd ac mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan yr Endangered Landscapes Programme. O achos cyfyngiadau presennol Covid-19, bydd amseriad y prosiect yn hyblyg ac yn para hyd at ddwy flynedd os oes angen, er mwyn sicrhau bod rhanddeiliaid yn medru cyfrannu cymaint â phosib i ddatblygiad y prosiect. Bydd y prosiect hefyd yn dilyn datblygiad yr ymgynghoriad ar ffermio cynaliadwy, i sicrhau bod y broses o gyd-ddylunio’r prosiect yn ymateb i’r penderfyniadau a wneir yn yr ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru.

Er budd tryloywder, mae’r prosiect yn parhau i gael ei alw’n ‘O’r Mynydd i’r Môr’ gan mai dyma deitl gweithredol a all gael ei newid pe bai’r partneriaid a’r rhanddeiliaid yn cytuno ar well ffordd ymlaen.

Yn dilyn cais llwyddiannus i’r Endangered Landscapes Programme yn 2018, cyflwynwyd nawdd ariannol o £3.4 miliwn i O’r Mynydd i’r Môr dros 5 mlynedd. Ym Mehefin 2020, ail-strwythurwyd ac addaswyd amserlen cwblhau’r gwaith er mwyn canolbwyntio ar gyfnod cychwynnol o ail-ddylunio, sydd yn derbyn nawdd ariannol (£158,000) gan y cyllidwyr gwreiddiol, fel y bydd am y flwyddyn neu ddwy nesaf (yn dibynnu ar y newidiadau i ganllawiau pellhau cymdeithasol). Mae’r grant gwreiddiol wedi’i glustnodi ar gyfer y prosiect ar yr amod bod prosiect addas yn cael ei gytuno â’r rhanddeiliaid.

Cyfrol o Gerddi – Y Ffermwr Gwyllt

Ar noson oer yn fis Chwefror 2022 daeth cynulleidfa o Fachynlleth at ei gilydd i ddathlu lansiad cyfrol o gerddi gan y bardd Sam Robinson yn yr Owain Glyndŵr. Yng nghwmni beirdd a chantorion yr ardal wnaeth Sam Robinson rhannu nifer o gerddi o’i gyfrol newydd Y...

Profiad gwaith gyda FWAG a Tir Canol

Yn ystod Ebrill roedd o’n bleser cael cynnal Elin Haf Jones fel rhan o gyfnod hi ar brofiad gwaith gyda FWAG. Ar ôl y pythefnos o brofiad gwaith wnaeth Elin rhannu ychydig am ei phrofiad efo ni:     Rhannwch ychydig amdanat ti?   Helo, Elin ydw i. Dwi’n dod o Lanilar...

Ysbrydoliaeth: Prosiect newydd yn archwilio plannu coed a llwyni i gynhyrchu gwrtaith

Mae prosiect newydd yn Nyffryn Dyfi yn archwilio ffordd y gallai coed a llwyni gyfrannu at fywoliaeth ffermio drwy gynhyrchu gwrtaith organig ar gyfer cnydau garddwriaethol ac âr. Mae prosiect Gwrtaith Gwyrdd Lluosflwydd yn profi gwrtaith a wneir o ddail planhigion...

Partneriaeth newydd i Tir Canol

Wrth i brosiect Tir Canol gael ei lansio, wedi diwedd y prosiect O'r Mynydd i'r Môr, mae partneriaeth newydd bellach yn cymryd y cyfrifoldeb o ddarparu Tir Canol.   Mae’r bartneriaeth newydd yn cwrdd bob mis i symud y prosiect yn ei flaen, gyda phartneriaid yn...

A wnaeth cyd-ddylunio gweithio

Mae wedi bod yn bwysig iawn i'r prosiect adlewyrchu a dysgu o sut rydym wedi bod yn dylunio atebion perthnasol lleol ar gyfer yr argyfwng bioamrywiaeth a hinsawdd. Mae wedi bod yn ffordd newydd o weithio i lawer ohonom ac felly yn gynharach eleni fe wnaethom gomisiynu...

Instagram Live – Diweddariad y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu'r Prosiect, am lle mae'r prosiect wedi cyrraedd a sut mae'r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio'r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod. Gweithdy...

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o...

Archwilio gweledigaeth ar gyfer ein tir a môr gyda Menter Mynyddoedd Cambria

Ynystod 2021 wnaeth Fenter Mynyddoedd Cambria a phrosiect O’r Mynydd i’r Môr cydweithio ar ymchwil gyda ffermwyr a rheolwyr adnoddau naturiol. Mae’r ymchwil hwn yn archwilio: Beth yw'r perthynas rhwng busnes a natur ar hyn o bryd? Beth yw dyheadau busnesau ar gyfer y...

Datblygu syniadau gydag amaethwyr a chynhyrchwyr bwyd

Ar yr 2il o Fedi, cynhaliwyd cyfarfod agored prosiect O’r Mynydd i’r Môr ar y cyd gyda Menter Mynyddoedd Cambria, ar fferm Moelgolomen Tal y Bont, Ceredigion. Y bwriad oedd rhannu datblygiadau’r prosiect a rhoi cyfle i mwy o bobl yr ardal fwydo mewn i’r broses cyd...

Ymchwilio beth mae natur yn meddwl i ni

Rydym ni wedi gwahodd Rachel Dolan, myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bangor i rannu ei hymchwil gyda ni, a chafodd rhan ohoni ei chynnal yn ardal y prosiect yn ystod haf 2019. Dros haf 2019 treuliais ychydig wythnosau cyffrous yn archwilio ardal prosiect O’r Mynydd i’r Môr,...